Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

kep.jpg

Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας -  Νέας Χαλκηδόνας

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΚΕΠ όλης της χώρας βασίζεται στο άρθρο 31 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ102/Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α').

Αποστολή των ΚΕΠ είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών ή και των επιχειρήσεων, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες.

Ειδικότερα τα ΚΕΠ έχουν ως έργο:

• Να ενημερώνουν και να πληροφορούν τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.

• Να παραλαμβάνουν αιτήσεις πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις δημόσιες υπηρεσίες και να καταχωρούν τα σχετικά στοιχεία σε ειδικό πρωτόκολλο. Επίσης, να διαθέτουν έντυπα αιτήσεων για διευκόλυνση των πολιτών.

• Να ελέγχουν την πληρότητα των αιτήσεων που υποβάλλουν οι πολίτες και σε περίπτωση, που για την διεκπεραίωση μιας υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, τα οποία δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, να τα αναζητούν και να τα παραλαμβάνουν με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.

• Να διαβιβάζουν πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

• Να παρέχουν υπηρεσίες επικύρωσης διοικητικών εγγράφων, θεώρησης γνησίου υπογραφής, χορήγησης παραβόλων και υπεύθυνων δηλώσεων.

 

Το ΚΕΠ Νέας Φιλαδέλφειας βρίσκεται στην οδό Πίνδου  & Αφών Γεωργιάδη 1. Τηλ. επικοινωνίας: 213.20.49.130-134

Το ΚΕΠ Νέας Χαλκηδόνας βρίσκεται στην οδό Αχαρνών 467 & Χρυσαλλίδος (εντός εγκαταστάσεων ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ). Τηλ. Επικοινωνίας: 210.25.82.794

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΚΕΠ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kep.gov.gr 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!