Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (01/06/2022)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 27/05/2022

Προς

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 καθώς και της αριθ. 77 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 1ητου μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 848.355,00 € από το Πράσινο Ταμείο για απαλλοτρίωση φερόμενης ιδιοκτησίας των Μητσόπουλου κ.λ.π. με ΚΑΕΚ 05105111501 που βρίσκεται στον Κ.Χ. 1 και σε τμήμα του Κ.Χ. 2 της περιοχής Μπριτάνια στη Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.
  2. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2) για την εκπόνηση «Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»
  3. Υποβολή καταστάσεων εσόδων-εξόδων μηνών Ιουλίου 2020-Δεκεμβρίου 2020 (επανεισαγωγή).
  4. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης 1ης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.
  5. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών Δήμου.
  6. Αποδοχή ποσού 81.560,00 ευρώ Β’ δόσης 2022 επιχορήγησης Υπουργείου   Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, κατανομή ποσού 81.437,66 ευρώ  Β’ δόσης 2022 και εξειδίκευση σχετικών πιστώσεων, βάσει της αριθ. 5/2022 απόφασης –εισήγησης της ΔΕΠ.
  7. Άσκηση ή μη έφεσης κατά των αριθ. 7/2021, 8/2021 και 11/2022 αποφάσεων Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας (αγωγές δικηγόρων κ.κ. Μ.Παπαδημητρίου και Χ.Χήτου-Κιάμου κατά του Δήμου-διαδικασία περιουσιακών διαφορών).

 

 

  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

 

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

 

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!