Προκηρύξεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΕΞΑΜΗΝΟ) (ΑΜ 10-2023)

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (Α/Α: 184751) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 2/3/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 ΜΜ

Περισσότερα »