Nea Filadelfia 21°C Mist

Συνεδρίαση 17η / Αρ. Απόφ. 82-2013 / Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της αριθ. 1868/2013 αποφάσεως του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνε…

Συνεδρίαση 17η / Αρ. Απόφ. 82-2013 / Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της αριθ. 1868/2013 αποφάσεως του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνε…

Συνημμένα αρχεία:

https://dimosfx.gr/wp-content/uploads/files/gazette/82η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε (2013).pdf